Departamentul de Resurse Umane, Management Financiar si Asistenta Juridica


I. PREZENTARE GENERALĂ

Este structura organizatorică destinată coordonării operative a  implementării proiectelor cu finanţare externă şi naţională și s-a înfiinţat în vederea creşterii performanţei instituţionale şi îmbunătăţirea cadrului de acces la sursele de finanţare naţionale şi internaţionale.

DRUMP este un departament de management al activităţii de consultanţă şi implementare a proiectelor în vederea accesării fondurilor europene prin programele POS DRU (Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane), POR (Programul Operaţional Regional), POS CCE (Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice), POS DCA (Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Capacităţii Administrative), POS Mediu (Programul Operaţional Sectorial de Mediu), POS Transport (Programul Operaţional Sectorial de Transport), PNDR (Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală), PO Pescuit, Programe de Cooperare Teritorială (Cooperare Transfrontalieră, Transnaţională şi Interregională), PN II (Planul Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2007 – 2013) și FP7 (Seventh Framework Programme).

II. VIZIUNE, MISIUNE, OBIECTIVE, ACTIVITĂȚI

Viziunea DRUMP este rezultată din politica strategiei stabilite la Consiliul European de la Lisabona din 2000, din eforturile de aliniere treptată la orientările recente ale politicii UE, dictată de necesitatea creşterii capacităţii şi competitivităţii sistemelor de cercetare ştiinţifică prezentate în PN II 2007-2013 şi compatibilizarea lor cu sistemele similare din statele Uniunii Europene.

Misiunea DRUMP este stimularea activităţii de elaborare şi implementare a proiectelor în vederea accesării fondurilor europene și naționale.

Obiectivele DRUMP sunt:

a. creşterea vizibilităţii Societății Științifice Române de Cercetări Interdisciplinare  în plan regional, naţional şi european;

b. formarea şi dezvoltarea resurselor umane implicate în realizarea proiectelor;

c. iniţierea, promovarea şi consilierea colaborării inter şi multidisciplinare pentru realizarea proiectelor;

d. sprijinirea realizării indicatorilor de performanţă ai instituţiei;

e. dezvoltarea progresivă a patrimoniul iniţial al instituției în urma activităţilor desfăşurate în cadrul proiectelor derulate cu finanţare naţională şi internaţională.

În vederea realizării strategiilor şi politicilor manageriale ale instituției DRUMP:

a. facilitează accesul la programele finanţate din fonduri structurale europene;

b. oferă asistenţă în elaborarea propunerilor de proiecte şi stabilirea parteneriatelor;

c. urmăreşte şi consiliază derularea planului de activităţi pe diferite programe de finanţare;

d. monitorizează implementarea proiectelor contractate din fonduri structurale europene.

e. stabileşte relaţii de colaborare externă cu Autorităţile de management, Unităţile de Implementare, Organismele regionale, Departamente ale Agenţiei de Dezvoltare Regională, ale Consiliilor judeţene, ale Consiliilor locale, alte autorităţi, instituţii şi organizaţii cu competenţe în realizarea proiectelor din fonduri structurale europene precum şi cu entităţi similare din străinătate.

DRUMP efectuează următoarele activităţi:

a. întreţine site-ul departamentului prin care se realizează transferul şi diseminarea cunoştinţelor privind managementul proiectelor, schemele de finanţare, documentaţia aferentă (ghiduri de bune practici pe proiecte, referinţe şi documentaţie din ţară şi străinătate, etc.), integrarea în reţele naţionale şi internaţionale cu misiune şi obiective specifice comune.

b. înfiinţează şi dezvoltă o bază de date privind managementul proiectelor din fonduri structurale europene pe tipuri de programe, precum şi o bază de date privind potenţialii parteneri pe arii tematice.

c. oferă consultanţă în faza de elaborare a propunerilor, asigură consultanţă în etapa de depunere a proiectelor, în domeniul managementului de proiecte, anunţă din timp termenele de depunere a propunerilor, rezolvă problemele care necesită răspunsuri de la nivel naţional sau internaţional, elaborează documente necesare diferitelor tipuri de proiecte;

d. înregistrează propuneri de proiecte şi contracte;

e. verifică şi avizează derularea contractelor;

f. asigură consultanţă în derularea proiectelor prin sprijin în elaborarea rapoartelor intermediare şi a rapoartelor finale, primirea rapoartelor şi înaintarea acestora Președintelui, acordarea de consultanţă în identificarea căilor eligibile de cofinanţare precum şi în derularea cofinanţării pentru proiectele cu cofinanţare, acordarea de consultanţă pentru completarea setului de documente justificative privind cheltuielile pe capitole bugetare, pe tipuri de proiecte, sprijin în diseminarea rezultatelor proiectelor prin conferinţe, workshop-uri, materiale informative inclusiv în mass-media;

g. iniţiază relaţii de cooperare internaţională şi parteneriate şi sprijină integrarea în reţele şi proiecte europene tematice finanţate prin fonduri structurale europene.

h. informarea Președintelui asupra apariţiei unor reglementări noi (legi, norme, instrucţiuni etc.) în domeniul de activitate, de natură a produce modificări semnificative în activitatea sa, solicitând, după caz, rezoluţia conducerii.

Newsletter

projectmanagement@ssrci.ro

PROIECTE DERULATE:

PROGRAM IDEI – WORKSHOP-URI EXPLORATORII (WE) – COMPETIȚIA 2012

Director de proiect – Profesor universitar doctor Mihai RETEGAN

Titlul – Management of International Crisis since 1919 up Today

Punctaj obținut – 5,00 – punctaj maxim